Univerzum-Galaxy
Univerzum-Galaxy
Menü
 
Univerzum
 
Kozmosz
 
Naprendszerünk
 
Hírdetések
 
Naprendszer

 
Pontos Idő
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 
Adat
Yahoo bot last visit powered by MyPagerank.Net
Msn bot last visit powered by MyPagerank.Net
freestat.hu
 
Hírdetés
 
BlogPlusz
Friss bejegyzések
2012.10.04. 20:02
2012.01.15. 08:44
2012.01.15. 08:32
Friss hozzászólások
csillagggg: ez csodálatos...
 
Naprendszerünk

 

 

Naprendszerünk

A naprendszer keletkezése 1 verzió:

A természettudományok rávezettek arra a meggyőződésre, hogy a természetben minden változik, minden él, mindennek van keletkezése és elmulása. A naprendszer sem lehet kivétel, bizonyos, hogy a naprendszer is fejlődött, hogy a naprendszer is keletkezett valamikor. A keletkezés problémája azonban majdnem megoldhatatlan, azaz bizonyosat nem tudhatunk meg róla; a mit elképzelünk, azt nem tudjuk bebizonyitani, mert hiszen a keletkezés olyan régen történt, - százmillió évekkel ezelőtt – hogy ilyen messzi időkre visszapillantva, igazán csak tapogatózhatunk a lehetséges változatok között.

Egy, majdnem végtelenül hosszu idővel ezelőtt történt eseményt kellene ugyszólván kitalálunk s ebben nincsen más segitő társunk, mint a tapasztalat, a mely azt mondja meg, hogy milyenek a természeti törvények. Egy kezdeti helyzetet kell elképzelnünk s aztán megvizsgálni azt, hogy ebből a helyzetből kiindulva létrejöhetett-e a naprendszer ugy, a milyennek mostan ismerjük. Szóval, a felvett elméleteket igazolnunk kell ugy, hogy lehetőségüket bebizonyitjuk.

Sokféle elmélet van, a melyik mind különbözőképen akarja megmagyarázni a naprendszer keletkezését s ezek között a legrégibb a Kant-Laplace-féle, mit az iskolákban is tanitanak. Ez az elmélet azonban – éppen azért, mert nagyon régi s azóta minden irányban sokat haladtak a tudományok – ma már kezdi elvesziteni a talajt a lábai alól s helyet ad más, modernebb és jobb elméletnek.

Egyik ilyen ujabb elmélet szerint a következőképen képzelhetjük el a naprendszer keletkezését.

Valamikor a Nap egyedül lebegett a világürben izzó állapotban, forogva tengelye körül, de körülötte még nem voltak bolygók. Egyszer azonban a távol végtelenből egy másik hatalmas égitest közeledett feléje nagy sebességgel s elhaladt a közelében, a nélkül azonban, hogy összeütközött volna vele. A közelségben azonban az idegen nagy égitest erős vonzást gyakorolt a Nap folyós anyagára s ezáltal dagályt hozott létre rajta, a mint a Hold vonzása is dagály azonban nagyon nagy volt.

Hatalmas dagályhullám dudorodik ki a Napnak az idegen égitest felé néző oldalán, mintegy kipuposodott a Nap s ez a pup az égitest közeledtével mind jobban és jobban kinyult, addig, mig végre nem tudott már ellentálni a nagy vonzásnak, leszakadt a Nap testéről s az idegen égi test felé igyekezett. Azonban nem eshetett rá egyrészt, mert ez a tovarohanó égitest nagyon gyorsan halad, másrészt mert a Nap vonzása is müködött s igyekezett visszatartani a testéből leszakadt tömeget.

A Nap és a rohanó csillag marakodni kezdtek a konczon, mig végre is a Nap maradt győztes és megtartotta magának ezt a darab anyagot. A marakodást azonban alaposan megsinylette ez a leszakadt rész, széjjelszakadt darabokra, az egyes darabok messzebbre követték az égitestet, de végre is mindinkább győzött a Nap s ittmarasztalta őket különböző távolságban. Később, mikor az idegen égitest végleg eltávozott, ezek a szétszakadt darabok keringeni kezdettek szabályos pályában az anya-égitest, a Nap körül, kiformálódtak gömbalakuakká, bolygók lettek belőlük.

Ez az elmélet nagyon érdekes és szépen megmagyarázza a naprendszer keletkezését. Azt azonban már igazán nem állithatjuk, hogy valóban igy is történt, meg kell elégednünk azzal a mondással, hogy „igy is történhetett”.

A naprendszer keletkezéséről biztosat nem szabad állitanunk sohasem. Nem tudhatjuk meg, valóban ugy történt-e, a hogyan mi azt elképzelhettük, tanuink nincsenek és nem is lehetnek. Ki tudja, nem volt-e sokkal bonyolultabb a keletkezés, nem müködtek-e közre olyan erők is, a mikről még nincsen sejtelmünk sem, vagy a mik talán ma már nem is müködnek.

 

 

A naprendszer keletkezése 2 verzió:

A Naprendszer kialakulása, bolygókeletkezés más csillagok körül.

A Naprendszer 4,6 milliárd évvel ezelőtt egy csillagközi gáz- és porfelhőből alakult ki. A felhő sűrűsödésnek indult, egyre több anyag gyűlt össze a középpontjában, amely egyre forróbb lett, majd kialakult az ősi Nap. Ekkor a felhő forgása miatt a megmaradt anyag egy korong alakú felhőbe csoportosult, amely meghatározta a Naprendszer fősíkját. Az anyagból néhány 1000 km átmérőjű bolygócsírák keletkeztek, amelyek ütközésével létrejöttek a bolygók és azok holdjai. A megmaradt bolygócsírákat ma kisbolygók és üstökösök formájában láthatjuk.

A Naprendszer keletkezése
A Naprendszer kialakulásának fázisai

A Naprendszer keletkezése
Fantáziarajz a Naprendszer őskorából, amikor még csak formálódtak a bolygók

A Naprendszer keletkezése nem egyedi jelenség. A csillagászok megfigyelései szerint számos olyan csillag létezik, amely körül porkorong található. Némelyik ilyen porkorongban bolygók nyomai is láthatók. Emellett számos csillag körül találtak már bolygókat is. Néhány éven belül képesek leszünk más csillagok körül keringő föld típusú bolygók légkörének összetételét is meghatározni.

03 - A Naprendszer keletkezése
A Béta Pictoris nevű csillag körül látható porkorong (infravörös felvétel)

03 - A Naprendszer keletkezése
Porkorongok más csillagok körül

 Bármely történetett is fogadjuk el a végerdmény nem fog változni legalább is egy darabig:

A Nap Birodalma:

A Föld a Naprenszer, vagyis a Nap körül keringõ bolygók, kisbolygók és üstökösök összességének egyik égiteste. A Nap, a hozzánk legközelebb levõ csillag, alig különbözik a többi csillagtól, amely éjjel az égbolton ragyog. Éppen ezért igen valószínûnek látszik, hogy sok csillagot a miénkhez hasonló bolygórendszer vesz körül. Emellett szólnak elméleti megfontolások is, mert amikor egy gázfelhõ a saját gravitácíója folytán csillagá húzódik össze, a felhõ fennmaradó részeibõl a csillag körül keringõ kisebb égitestek, bolygók képzõdhetnek. Jóllehet a Nap bolygóin kívül más csillagok bolygóinak a megfigyelése nagyon körülményes, a csillagászok most már bizonyitékokat találtak arra, hogy más állócsillagoknak is vannak a Naprendszer bolygóihoz hasonló bolygóik, vagy a miénkhez hasonló bolygórendszerük.

A Bolygók Pályája:

Kétségtelen, hogy a Nap körül keringõ kilenc bolygó a Naprendszer legfontosabb égitestjei. A bolygók ellipszis alapú, vagyis tojásdad alapú pályán keringenek a Nap körül. Mivel a Nap nem áll pontosan e pályák középpontjában, a bolygók hol távolabb, hol közelebb vannak hozzá. A Föld-Nap távolság például hat hónap folyamán 147 és 152 millió kilométer között ingadozik. A kilengés nem nagy, mert a bolygók pályája majdnem kör alakú. A legnagyobb eltérés a Merkúr és kiváltképpen a Plútó esetében figyelhető meg. A Plútó a Naptól legtávolabb eső bolygó ugyan (a Naptól való legnagyobb távolsága 7375 millió kilométer), de olykor mégis a Neptunusznál közelebb kerül a Naphoz, hiszen a legkisebb távolsága 4425 millió kilométer.
A kilenc bolygó közül hét megközelítően azonos síkú pályán kering a Nap körül. Éppen ezért mindig a csillagképek egy szűk sávján az állatövön belül látszanak mozogni, amely a mi égboltunkon könnyen felismerhető. Ez alól megint csak a Merkúr és a Plútó kivétel. A Merkúr pályája 7°-os szöget zár be a Föld pályasíkjával, a Plútóé már 17°-osat. Egy bolygó teljes keringési ideje annál hosszabb, minél távolabb van a Naptól.

A Bolygók Láthatósága:

A Naptól eltérően az égbolton egyetlen bolygónak sincs önálló fénye. A bolygókat a csillagokhoz hasonló fényes pontoknak látjuk, mert visszaverik a Nap fényét. A Vénusz bolygó tűnik a legfényesebnek, mert viszonylag közel van a Földhöz, és a sűrű légköre jól vissza veri a fényét. A Merkúr, a Mars, a Jupiter és a Szaturnusz szabad szemmel is látható, de a Merkúr nehezen észlelhető, mivel mindig a Nap közelében van, ezért közvetlenűl napfelkelte előtt, vagy nyomban napnyugta után figyelhető meg. Az Uránusz elméletileg ugyan a szabad szemmel láthatóság határán van, de 1781-ig elkerülte a figyelmet. A Neptunusz és a Plútó olyan gyenge fényű, hogy megfelelő eszköz nélkül nem látható.

A Bolygók Fajtái:

A Bolygókat anyagi összetételük szerint lehet osztályozni:

1. A négy legbelsõ Bolygók -Merkúr, Vénusz , Föld, Mars - az ún. Föld típusú Bolygók. Õk közös sajátosságokkal rendelkeznek, mind a négy kis méretû, de aránylag nagy sûrûségû, kõzetek és fémek alkotják, a felszínûk szilárd, a forgásuk lassú, nincsenek gyûrûik, és kevés holdjuk van. Valamenyinek van légköre, kivéve a Merkúrnak, mert a gravitácíója nem elégséges ahhoz, hogy ezt megtartsa.

2. A másik csoport az ún. Jupiter típusú Bolygók - Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz ( Óriásbolygók )- a négy gázbolygó. Leginkább a Jupiterhez hasonlítanak. A Föld típusú bolygókénál sokkal kisebb sûrûségûek, fõként hidrogén és hélium alkotja õket. A forgásuk gyors, vastag az atmoszférájuk; gyûrûik és holdjaik száma igen sok.

3. Végül a Plútó marad utóljára, ami kicsiny termete miatt sehova se sorolható. Átmérője alig 2320 kilóméter, tehát jóval kisebb a Merkúrnál, de kisebb a Holdnál is, tömege pedig alig egyötöde a Holdénak. Valószínűleg más eredetű mint a többi bolygó. A tudósok már elkezdtek azon gondolkodni, hogy a Plútó mérete miatt nem is lehet bolygó, hanem inkább egy aszteroida ami a Naprendszerünkhöz csatlakozhatott. Persze, ezek még csak találgatások.

A Bolygók Felfedezése:

A Naprendszer kilenc bolygója közül az ókorban még csak hatot ismertünk. A Földrõl látható bolygókat a csillagok egyenletes haladásától eltérõ szokatlan mozgásuk alapján lehetett fölismerni. A bolygók megnevezésére használt görög planéta ( vándor ) szó is erre utal. Az ókorban ezt a megjelölést alkalmazták a Napra és a Holdra is. A többi bolygót - az Uránuszt ( 1781 ), a Neptunuszt ( 1846 ) és a Plútót ( 1930 )- csak távcsõ feltalálása után fedezték fel.

A Nap és a Bolygók nagysága egymáshoz viszonyítva ( kb. )

 A Napra és a Bolygókra kattintva bővebb információhóz juthatsz az egyes égitestekrõl ! 

               
Plútó
Plútó
 
             
Neptunusz
   
     
   
Uránusz
 
 
         
Szaturnusz
       
       
Jupiter
     
   
   
   
Aszteroidák,Kisbolygók

Aszteroidák

     
Mars
Mars
   
   
Föld
Föld
 
         
 
Vénusz
Vénusz
               
Merkúr
Merkúr
                 

 

A Bolygók tengelyforgásai ( Merkúrtól Plútóig )

A Bolygók távolsága a naptól millió km-ben

Merkúr
57,9
Mars
227,9
Uránusz
2869,6
Vénusz
108,2
Jupiter
778,3
Neptunusz
4496,6
Föld
149,6
Szaturnusz
1427
Plútó
5900

 

A Bolygók keringési ideje a nap körül napokban kifejezve

Merkúr
87,969
Mars
686,980
Uránusz
30685,4
Vénusz
224,701
Jupiter
4332,58
Neptunusz
60189
Föld
365,256
Szaturnusz
10759,2
Plútó
90465

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Föld
 
Fizika
 
Földönkivűli Élet
 
Language
 
Hírdetés
 
Facebook&Twitter

Keress meg minket a Google+

 
Hold állása
CURRENT MOON
 
My IP
Powered by  MyPagerank.Net

IP

Google Pagerank mérés, keresooptimalizálás

antivírus

 
Látogatók
 

Minden héten anime/managa hírek , minden nap Anime ajánlók , Mondocon hírek. Itt nem fogsz unatkozni!! :)    *****    KÜLÖNLEGES CSILLAGJÖVÕ AKCIÓ JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A SZÜLETÉSI HOROSZKÓP! VÁRLAK!RENDELD MEG MOST!    *****    Minimálbér és a garantált bérminimum összege 2019-ben    *****    Lépj be a lovak világába! Nevelj, versenyezz, szórakozz! Virtuális lónevelde, szerepjáték, olvasó sarok!    *****    Részletes születési horoszkóp, ajándék 3 év elõrejelzés, ingyenes konzultáció,tájékoztatás az oldalon! Rendeld meg most!    *****    A Világon egyetlen messengeren nézhetõ filmes oldal! NÉZZ FILMET FACEBOOK MESSENGEREN! Csatlakozz hozzánk!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Ayang - Avagy milyen is a világ az én szememmel    *****    KÉRDÕASZTROLÓGIA OKTATÁS AZT ALAPOKTÓL, SAJÁT TANULÁSI TEMPÓD SZERINT - CSAK ITT!    *****    Konyhatündér blog! Egészséges, gyorsan elkészíthetõ ételek. Recept blog    *****    Konyhatündér    *****    Nokedli lapja **** Családi magazin **** Minden ami érdekelhet 18-89 éves korodig ****    *****    Nokedli-lapja *** °_|_° *** Családi magazin *** --*** Mindenrõl olvashat itt ami érdekes lehet 18-98 évesig!! ******___******    *****    Asztrológiai tanácsadás, részletes elemzésekkel,a legkedvezõbb áron és ingyenes konzultáció,a csillagjövõ oldalon. Katt!    *****    ~~~~ SOS ~ KÉRLEK, KÖVESD BE EZT A PROFILT, DIPLOMAMUNKÁMHOZ SZÜKSÉGES! DOBJ OTT EGY ÜZIT, ÉS VISSZAKÖVETLEK! ~ SOS ~~~~    *****    Rendelj részletes születési horoszkópot,3 éves ajándék elõrejelzéssel. Várlak szeretettel az oldalamon, kattints ide!!!!    *****    3D VIRTUÁLIS VILÁG!REGISZTRÁLJ TÖLSD LE A JÁTÉKOT ÉS ISMERKEDJ VILÁG SZERTE ÚJ EMBEREKKE!CLICKELJ A REGISZTÁLÁSHOZ!!!    *****    Vonatozzunk együtt a gyereknapon! Robogjatok Budapesten vagy Balatonfenyvesen, vagy készítsetek kisvonatot a Mesetárban!    *****    Filmes hírek és kritikák lelõhelye. ÚJ oldal, ami filmekkel és színészekkel foglalkozik. Nézz be most és máskor is!    *****    Az egyetlen magyar forrás a BOSSZÚÁLLÓK univerzumáról | Az egyetlen magyar forrás a BOSSZÚÁLLÓK univerzumáról